Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/3/4/3459ae31-63ee-4dc2-954e-f0c21656ba52/chladiaca-technika.sk/sub/eshop/system/database/mysql.php on line 6
Obchodné podmienky
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo zaregistrovať.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Predávajúci je Ing. Michal PINTER – Chladiaca technika., Hlavná 263, 951 72 Neverice, IČO: 45 413 401, IČ DPH SK1076777603

Kupujúci- spotrebiteľ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.formou potvrdenej objednávky

 

Objednávka

1., Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.chladiaca-technika.sk - eshop. písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku po jej potvrdení predávajúcim spätným e-mailom.

2., Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, prípadne fakxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru,kod tovaru, počet kusov.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba    v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a výrobcu tovaru v nevyhnutnom rozsahu).

 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho, následne bude vygenerované a odoslané spätné potvrdenie objednávky a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci mailom skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Po potvrdení objednávky spotrebiteľom príde spotrebiteľovi od predávajúceho mail so zálohovou faktúrou, po ktorej uhradení prevodom alebo vložením na účet predávajúceho bude tovar zabalený a expedovaný na adresu spotrebiteľa, mailom obdrží originál faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad             a dodací list. Na vyžiadanie môže byť faktúra odoslaná aj poštou. Tovar je možné na základe požiadavky odoslať aj na dobierku.

 

4., Ak nebude celková suma kúpnej ceny vrátane poštovného a balného pripísaná na účet predávajúceho do dňa splatnosti predfaktúry (obvykle do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim elektronickou poštou /mailom/), má predávajúci právo objednávku stornovať. Predávajúci je oprávnený si účtovať storno poplatok vo výške 5 €. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1., Termín dodávky alebo odberu tovaru je od 3 do 15 dní od dátumu overenia objednávky.

2., Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, pričom je to uvedené na stránke e-shopu ako tovar na objednávku a tento tovar nie je  k dispozícii ani        u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1., Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

2., Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo platbou na dobierku.

3., Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné/poštovné a balné

 

4.,  Dodanie tovaru v Slovenskej republike:

Doručenie Slovenskou poštou, prepravnou službou, na dobierku, prípadne dopravou predávajúceho, alebo osobným odberom v sídle predávajúceho.

 

a.) Dobierka

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí . Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné a balné, ktoré je zarátané v cene dobierky.

b.) V hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.

c.) prepravnou spoločnosťou

 

III. Preberanie tovaru

1., Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2., Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť               a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3., Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4., Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5., Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1., Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka            u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2., Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho   a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu ( záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 

3., Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť    a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4., V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov        a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

5., Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa už nevyrába alebo sa prestal vyrábať a dodávať v čase vybavovania objednávky
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

V. Záruka a servis

1., Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2., Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ak pri tovare nie je uvedené inak. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná      v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť  reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, primerane zabalený pre prípad poškodenia počas prepravy, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu   o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3., Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci /alebo jej časti/ spôsobené jej používaním, alebo na nesprávne ošetrovanie a čistenie veci.

4., V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavuje. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

5., V prípade zariadení, ktoré sú pevne zabudované do stavby spotrebiteľa a zabudovanie – montáž nevykonával predávajúci sa uplatnuje tzv. Obmedzená záruka na dodávku vadných dielov. Zisťovanie závady, demontáž vadných a montáž nových ND sa vykonáva na náklady spotrebiteľa.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1., Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri  upravených cenách o vis ako 2% objednávku stornovať.

2., Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil       s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, nesprávnym uživaním dodaného tovaru, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok uvedených v OZ a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení      a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien              a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté             z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3., Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty       a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia širokej spotrebiteľskej verejnosti v náväznosti na dobré mravy, prípadne úpravy platnej legislatívy a právnych noriem Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Vypracoval:     Ing. Michal PINTER

                        Chladiaca technika